Verklaring medische gegevens

Kliniek het Bolwerk vindt het belangrijk dat je weet dat wij vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de door jouw verstrekte gegevens. Wij vragen je daarom akkoord te gaan met de onderstaande privacyvoorwaarden voordat je de vragenlijst verstuurt.

Verwerking van medische gegevens

De verwerking van medische gegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Drs. D. Jairath (medisch directeur), waarbij uiteraard een geheimhoudingsplicht geldt. Deze medische gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangaan of uitvoeren van behandelingen bij Kliniek het Bolwerk en het leveren van de overeengekomen dienst(en) ten behoeve waarvan je de medische gegevens hebt verstrekt.
Medische gegevens worden alleen maar aan anderen binnen het bedrijf verstrekt, wanneer zij tot de functionele eenheid van de medisch directeur behoren en zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de medisch directeur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim. Wij behouden ons het recht voor, indien dat noodzakelijk is, om je medische gegevens aan jouw huisarts voor te leggen.

De van je ontvangen vragenlijsten wordt samen met eventuele andere (te) ontvangen medische stukken bewaard in een elektronisch medisch dossier. Dit medisch dossier wordt conform de daarvoor geldende Wet op de Bescherming Persoonsgegevens beheerd door de medisch directeur. Tevens worden gegevens van plastisch chirurgische onderzoeken en foto’s opgeslagen in een elektronische medische database.

Deze gegevens dienen alleen voor wetenschappelijke studies en onderzoek, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Stel hier je vraag

Zodat je goed voorbereid bent